2 – 1 Shashankasana Le lièvre2 – 1 Shashankasana Le lièvre

3 – 3 Viparitakarani Mudra Demi-pose sur les épaules3 – 3 Viparitakarani Mudra Demi-pose sur les épaules

3 – 10 Surya Namaskara La salutation au soleil3 – 10 Surya Namaskara La salutation au soleil

4 – 5 Santulanasana Posture d’équilibre4 – 5 Santulanasana Posture d’équilibre

4 – 10 Bakasana La grue4 – 10 Bakasana La grue

6 – 8 Mayurasana Le paon6 – 8 Mayurasana Le paon

7 – 1 Khatu Pranam Salutation à Khatu7 – 1 Khatu Pranam Salutation à Khatu