1 – 6/8 Sarva Hita Asana Le rameur1 – 6/8 Sarva Hita Asana Le rameur

1 – 6/16 Sarva Hita Asana La marche de la corneille1 – 6/16 Sarva Hita Asana La marche de la corneille

2 – 7 Utthita Lolasana Balancer le haut du corps2 – 7 Utthita Lolasana Balancer le haut du corps

2 – 9 Meru Prishthasana Rotation du buste2 – 9 Meru Prishthasana Rotation du buste

3 – 10 Surya Namaskara La salutation au soleil3 – 10 Surya Namaskara La salutation au soleil

7 – 1 Khatu Pranam Salutation à Khatu7 – 1 Khatu Pranam Salutation à Khatu