2 – 14 Setu Asana Bridge2 – 14 Setu Asana Bridge

3 – 1 Vyaghrasana Tiger3 – 1 Vyaghrasana Tiger

3 – 2 Skandharasana Shoulder Pose3 – 2 Skandharasana Shoulder Pose

4 – 4 Kashyapasana Named after Rishi Kashyapa4 – 4 Kashyapasana Named after Rishi Kashyapa