2 – 1 Shashankasana Hare2 – 1 Shashankasana Hare

3 – 3 Viparitakarani Mudra Half Shoulderstand3 – 3 Viparitakarani Mudra Half Shoulderstand

3 – 10 Surya Namaskara Salute to the Sun3 – 10 Surya Namaskara Salute to the Sun

4 – 5 Santulanasana Balancing Pose4 – 5 Santulanasana Balancing Pose

4 – 10 Bakasana Crane4 – 10 Bakasana Crane

6 – 8 Mayurasana Peacock6 – 8 Mayurasana Peacock

7 – 1 Khatu Pranam Greetings to Khatu7 – 1 Khatu Pranam Greetings to Khatu