2 – 1 Shashankasana Hare2 – 1 Shashankasana Hare

2 – 8 Akarana Dhanurasana Bow Tensing2 – 8 Akarana Dhanurasana Bow Tensing

3 – 5 Garudasana Eagle3 – 5 Garudasana Eagle

3 – 6 Virasana Hero Pose3 – 6 Virasana Hero Pose

4 – 8 Yoga Mudra Forward Bend Sitting on the Heels4 – 8 Yoga Mudra Forward Bend Sitting on the Heels

7 – 1 Khatu Pranam Greetings to Khatu7 – 1 Khatu Pranam Greetings to Khatu

7 – 7 Virasana – Variation Hero Pose - Variation7 – 7 Virasana – Variation Hero Pose - Variation